۱ ۶ , ۶ ۶ ۸
فیلتر بر اساس دسته‌بندی
در درس‌گفتار اندیشه و عمل بررسی می‌شود:
۱۳۹۸/۰۸/۳۰